برای برادران فارسی زبان سوال وجواب اعرابی از رسول اکرم(ص)

 

 

 

میخواهم داناترین مردم باشم .حضرت فرمود از خدا بترسم

میخواهم عمر من طولانی شود.فرمود صله رحم کن.

میخواهم در جشم مردم خوار نباشم.فرمود برهیزکار باش

میخواهم از دشمن به من افتی نرسد.فرمود توکل به خدا کن.

میخواهم همیشه در رحمت حق باشم.فرمود با خلق خدا نیکی کن.

میخواهم همیشه دل من روشن باشد.فرمود مرک رافراموش مکن.

میخواهم ازخاصان درکاه خدا باشم.فرمود شب وروز قران بخوان

میخواهم روزی من وسیع کردد.فرمود همیشه با وضو باش.

میخواهم به اتش دوزخ نسوزم.فرمود جشم وزبان خود راببند.

میخواهم بدانم کناهان من به جه جیز ریخته می شود.فرمود به تضرع وتوبه به حال بیجارکی.

میخواهم سنکین ترین مردم باشم.فرمود از کسی جیزی مخواه.

میخواهم برده عصمتم دریده نشود.فرمود برده عصمت دیکری راندر.

میخواهم که کورم تنک نباشد.فرمود مداومت کن به قرائت سوره تبارک.

میخواهم مال من بسیار شود.فرمود مداومت کن به قرائت سوره مبارکه واقعه هر شب.

میخواهم فردای قیامت ایمن باشم.فرمود میان شام وخفتن مشغول به ذکر باش.

میخواهم خدای تعالى رادر نماز حاضر یابم.فرمود در وقت وضو ساختن دقت کن.

میخواهم در نامه عمل من کناه نباشد وهمیشه خیر وخوبی باشد.فرمود به بدر ومادر نیکی کن.

میخواهم برای من عذاب قبر نباشد.فرمود جامه خود را باک نکهدار.

میخواهم ازخاصان درکاه خدا باشم.فرمود شب وروز قران بخوان

 

/ 0 نظر / 10 بازدید