کوکتیل نکات.................

سلآام
شلوونکم؟.
.
حشاش یشتغل بالکهربائیات ..
جتی علیه وحدهـ تکولهـ جرس البیت عاطل ..
کلها : باجر اجی اصلحها ..
رجعت علیهـ مره لخ کلتلهـ اشو مجیت ..
کلها :
اجیت ودکیت الجرس بس محد مطلع

│││


فد یوم بخیل کلولهـ اتبرع حتى نبنی سیاج للمقبرة ..
فکال : لیش فد یوم سمعنا میت انهزم .؟!!


│││


واحد محشش مسوی حادث بالتریلهـ کاتل 40 واحد ..
سالهـ القاضی : ابنی شلون کتلت اربعین واحد انت .؟! ما تعرف تسوق.؟!
جاوبهـ المحشش :سیدی انی جنت ماشی سریع ودست بریک بس فگس البریک بیدی وجان گدامی شارع رایح یمنى وشارع رایح یسرى عالیمنى اکو ثنین شباب وعالیسرى اکو سوک ..
شسوی انی؟
جاوبهـ القاضی : تروح عالشباب الاثنین ..

فگال المحشش:انی هم رحت علیهم بس شسویلهم انهزمو للسوگ ..


│││


اکو فد کردی بقى 15 سنهـ یومیا یدعو ربه ان یرزقهـ بولد ..
فنزل علیهـ ملک فقال لهـ :

والله ثبرتنا هسهـ غیر تتزوج ..


│││


ولد کال لابوهـ بابا اخذت عشرهـ ..
ابوه کله عفیهـ بابا بالریاضیات
کله لا
بالعربی ..؟! کله لا
الولد : بابا من جیبک

الابو : کلهـ الله لا یوفقک بابا

│││


واحد کال الامهـ انی شلون اجیت للدنیا ..؟!
کالت خلیت تحت السجادهـ شکر ورها بیومین شفتک جای
هو هم راح خلهـ تحت السجادهـ شکر
ورها بیومین شاف صرصر کال ولله لو ما ابنی جان موتک کتل ..


│││


لبنانی وعراقی مضیعین نسوانهم
الاول گال : مرتی لابسة جینز قصیر وضیق وبدی شفاف ومرتک .؟!!
گال العراقی : خلی تولی امشی ندور على مرتک .. ( قویه)


│││هندی تعوذ من الشیطان ..
طلعلهـ الشیطان سطرهـ براشدی جان یکولهـ های هیا بقت بس هالشکولات علیا .. هع│││واحد ناصریة راح لابوهـ یوم العید
فکلهـ : انطینی عیدیهـ ..
ابوهـ طردهـ
فالولد راح وکتب على باب بیتهم


! .. عاش الزرقاوی .. ![]│││


محشش بطیارهـ نایم گال لهـ اللی یمّهـ : یمعود الطیاره راح تطیح ..!!
گال: وشنو یعنی طیارة اللی خلفونا
..

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید